Úvod » Články

Stanovy spolku Psina

publikováno 23.09.2014 (aktualizováno 25.09.2014)

Stanovy spolku Psina, který provozuje výcvik

STANOVY spolku Psina z.s.

Článek I– Název a sídlo spolku

            1) Název sdružení je spolek Psina z.s. (dále jen „spolek“) založen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

            2) Sídlem sdružení je Zahradní 5193, 430 04 Chomutov, ČR.

 

Článek II– Obecná ustanovení spolku:        

            1)         Spolek je založen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

            2)         Psina je dobrovolným sdružením příznivců psů a lidí se zájmem o psy.

            3)         Psina se aktivně podílí na informovanosti a výchově veřejnosti v problematice soužití lidí a psů.

            4)         Činnost spolku se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy.

            5)         Veškerá činnost spolku musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

            6)         Spolek hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem a zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi.

 

Článek III– Charakter činnosti a cíle spolku:

            1) Charakter spolku:

            Aktivně sdružovat a podporovat zájemce o psy. Vést majitele a jejich psy ke spokojnému soužití, podporovat je v dalším vývoji, práci a vzdělanosti v kynologické oblasti s možností vyžití.

 

            2) Hlavní činnosti spolku:

 • Vzdělávat veřejnost v odpovědném přístupu k chovu a vlastnictví psa.
 • Podporovat harmonické soužití kynologické a nekynelogické veřejnosti.
 • Setkávání majitelů a přátel psů, podpora jejich volnočasových aktivit.
 • Výchova a výcvik psů a jejich majitelů.
 • Účast, podpora a organizace psích soutěží.
 • Příprava a účast na psích výstavách.
 • Účast a pořádání přednášek pro odbornou i laickou veřejnost.
 • Spolupráce s kynologickými i nekynologickými organizacemi.
 • Práce s dětmi a výchova k zodpovědnému přístupu ke zvířatům
 • Pomoc handicapovaným spoluobčanům – canisterapie.
 • Spolek poskytuje pomoc a poradenství v oblasti soužití lidí a psů.
 • Představení a seznámení s moderními psími sporty s možností jejich provozování a  zdokonalování se v nich.
 • Spolek vydává nebo publikuje kynologicky zaměřené publikace směrem k laické i odborné veřejnosti v rozsahu jeho činnosti.
 • Další formy a konkretizaci činnosti spolku stanoví členská schůze.

                       

Článek IV- Vznik členství

            1)         Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

            2)         Členem spolku může být jen fyzická osoba. Členem se může stát občan České republiky, nebo cizí státní příslušník, pokud souhlasí s posláním a cíli spolku. Nezletilí občané se mohou stát členy pouze s písemným souhlasem                  zákonného zástupce s tím, že minimální věková hranice pro vstup do spolku je 8 let.

            3)         Spolek přijímá své členy na základě jejich písemné přihlášky. Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas výboru. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého                        bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

            4)         Členství ve spolku vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok.

            5)         Člen vyloučený ze spolku na základě čl. 5 odst. 1 může být znovu přijat do spolku pouze na základě rozhodnutí členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení.

            6)         Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.

 

 

Článek V- Zánik členství

            1)         Členství ve spolku zaniká:

                        a) dobrovolným vystoupením člena (písemnou formou),

                        b) vyloučením výkonným výborem.

                        c) úmrtím člena.

                        d) zánikem spolku.

 

            2)         O vyloučení rozhoduje členská schůze na návrh výboru. Člen, který byl navržen na vyloučení, musí být o tomto záměru informován písemně minimálně patnáct dnů předem. Rozhodnutí o vyloučení člena je přílohou zápisu z příslušné členské schůze spolku.

 

Článek VI- Práva a povinnosti členů

            1) Člen má zejména právo:

                        a) účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

                        b) hlasovat na členské schůzi a volit do orgánů spolku, pokud se jedná o člena staršího 15-ti let, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok.

                        c) být volen do orgánů spolku, pokud se jedná o člena staršího 18-ti let;

                        d) podávat výboru návrhy, náměty a stížnosti, vznášet dotazy a připomínky k činnosti spolku a odvolávat se proti rozhodnutí výboru

                        e) zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem.

                        f) být informováni a nahlížet do hospodaření spolku.

 

            2) Člen má zejména povinnost:

                        a) řídit se stanovami, platnými vnitřními předpisy spolku, usneseními členské schůze a rozhodnutími výboru.

                        b) platit členské příspěvky řádně a včas, v termínu stanoveném výborem.

                        c) jednat v zájmu spolku a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit spolku škodu, poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru veřejnosti.

                        d) hlásit výboru spolku změny bydliště a dalších důležitých údajů.

                        e) svou činností naplňovat cíle spolku.

 

Článek VII– Orgány spolku

            1)         Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze.

            2)         Členská schůze volí výkonný výbor, rozhoduje o změnách stanov, schvaluje návrh na ukončení činnosti spolku.

            3)         Členská schůze se koná pravidelně 1x ročně a je schopna usnášení při účasti nejméně tří registrovaných řádných členů spolku.

            4)         Výkonným orgánem je výkonný výbor. Funkčním obdobím výkonného výboru je doba mezi konáním členské schůze.

            5)         Výkonný výbor se schází 1x za čtvrtletí, není-li vyvolán podnět některého z členů výkonného výboru dříve. Výkonný výbor je schopen usnášení při účasti nejméně dvou svých členů.

            6)         Okamžikem zapsání spolku se výkonným výborem pro první funkční období stávají členové přípravného výboru.

            7)         Měsíc před ukončením funkčního období je výkonný výbor povinen svolat členskou schůzi.

            8)         Výkonný výbor schvaluje návrhy na činnost spolku, výši členských příspěvků.

            9)         Výkonný výbor ze svých členů volí hospodáře.

            10)       Výkonný výbor schvaluje rozpočet spolku na příští období.

            11)       Hospodář je povinen na požádání kteréhokoli člena spolku připravit k nahlédnutí všechny záznamy o hospodaření spolku.                 

            12)       Každý člen výkonného výboru je oprávněn podat návrh na vyloučení člena z těchto důvodů:

                                               soustavné porušování stanov

                                               zvlášť hrubé porušení stanov

                                               poškozování zájmů sdružení

                                               trestní stíhání člena

      13)       Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený výkonným výborem.

 

 

Článek VIII- Zásady hospodaření

            1)         Spolek je neziskovou organizací. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. Evidence a účetnictví spolku se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.

            2)         Příjmy sdružení jsou především členské příspěvky, sponzorské příspěvky a dary, dotace a granty a jiné příjmy vyplývající z činnosti dle Článku 3 odst. 2 těchto stanov. Příjmy budou používány na provoz a činnost spolku. Spolek                     může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

            3)         Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. Spolek ze svého zpočtu hradí především náklady na činnost orgánů spolku, náklady na propagaci spolku, náklady na svolání a organizaci členské schůze, podle možností náklady na pořádání sportovních kynologických akcí a jiné náklady nutné k zajištění provozu spolku.

 

Článek IX - Zánik spolku

            1)         O zániku spolku rozhoduje členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. Jinak než rozhodnutím členské schůze může dojít k zániku spolku jen, stanoví-li tak zákon.

            2)         Spolu s rozhodnutím o zániku spolku rozhodne členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty spolku v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Článek X - Změna stanov

            1)         O doplnění nebo změně stanov sdružení rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

            2)         Návrh na doplnění nebo změnu stanov spolku může podat výbor. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru.

            3)         Návrh na doplnění nebo změnu stanov spolku předá výbor členské základně písemně, a to nejpozději 30 dnů před konáním členské schůze, která bude mít  takovouto změnu na pořadu jednání.

            4)         Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem spolku 20. 9. 2014 v  Chomutově. Stanovy nabývají účinnosti dnem zapsání na Krajském soudu v Ústí nad Labem.

 

Článek XI - Závěrečná ustanovení

            1)         Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

            2)         V případě, že některé ustanovení stanov spolku se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov spolku touto skutečností nedotčena.

      3)         Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 

 

V Chomutově, dne20.9. 2014

 

Aktualita

Nabízíme
Co nabízíme   Školička jedná se o kurz 5ti lekcí, který je vhodný jak pro štěňátka, tak pro starší pejsky. Cílem kurzu je naučit a procvičit ...

Kalendář akcí

« 01 / 2020 »
Po Út St Čt So Ne
  12345
6 78 9101112
13 141516 171819
20 2122 23242526
27 2829 3031  
Nejbližší akceTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
Astratex.cz - Svůdné spodní prádlo nejen pro vášnivé večery